ਟੈਟਾ XENON ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਟੈਟਾ 407 ਚਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ. (27/10/2017)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਟੈਟਾ XENON ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਟੈਟਾ 407 ਚਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ. (27/10/2017)

27/10/2017
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ