ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

05/07/2017
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ