04 ਨੰ. ਟਾਟਾ ਐਕਸਨੌਨ ਵਾਹਨਾਂ (08.09.2017) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

04 ਨੰ. ਟਾਟਾ ਐਕਸਨੌਨ ਵਾਹਨਾਂ (08.09.2017) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

08/09/2017
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ