04 ਨੰ. ਟਾਟਾ XENON (05/08/2017) ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

04 ਨੰ. ਟਾਟਾ XENON (05/08/2017) ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

08/05/2017
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ